#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้

#ประเภทวิชาการ (สอบท้องถิ่น)
– รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.โทร ป.เอก ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ
#ประเภททั่วไป (สอบท้องถิ่น)
– รับสมัครวุฒิ. ปวช. ปวส. แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.ตรี ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ

#ครูผู้ช่วย (สอบท้องถิ่น)
– รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี ตามวิชาเอกหรือวิชาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งคนที่จะสมัครสอบครู สังกัด.ท้องถิ่น ได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ตามที่คุรุสภากำหนด
……………………………………
#ประเภทสายวิชาการ ( รับสมัคร วุฒิ ป.ตรี)
1. นักพัฒนาชุมชน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (รับสมัครได้.ทุกสาขา)
2. นักวิชาการเกษตร
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เกษตรศาสตร์
– การเกษตร
– สัตว์แพทย์
– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– เทคโนโลยีทางการเกษตร
– โรคพืชวิทยา
– การจัดการศัตรูพืช
– พืชไร่
– พืชสวน
– พัฒนาการเกษตร
– เทคโนโลยีการผลิต
– เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
– พัฒนาผลิตภัณฑ์
– อุตสาหกรรมเกษตร
3. นักจัดการงานทั่วไป
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา (รับสมัครได้.ทุกสาขา)
4. นักวิชาการศึกษา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
การศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ ( วุฒิที่ กคศ.)
5. นักทรัพยากรบุคคล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– การปกครอง
– การบริหาร
– รัฐประศาสนศาสตร์
– กฎหมาย
– บริหารธุรกิจ
– บริหารรัฐกิจ
– รัฐศาสตร์
– การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– สังคมศาสตร์
– วิจัยทางสังคมศาสตร์
– การวางแผน
– รัฐศาสตร์
– เศรษฐศาสตร์
– บริหาร
– สถิติ
– สังคมวิทยา
– คณิตศาสตร์และสถิติ
– สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
– ประชากรศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตร์
– การบริหารทรัพยากรบุคคล
– กฎหมาย
– การปกครอง
– บริหารธุรกิจ
– บริหารรัฐกิจ
7. นิติกร
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– นิติศาสตร์
– กฎหมาย
8. วิศวกรเครื่องกล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– วิศวกรรมเครื่องกล
—> และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
9. วิศวกรไฟฟ้า
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– วิศวกรรมไฟฟ้า
—> และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
10. วิศวกรโยธา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมชลประทาน
– วิศวกรรมสุขาภิบาล
– วิศวกรรมสารวจ
—> และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
11. สถาปนิก
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– สถาปัตยกรรม
—> และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
12. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– รัฐศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตร์
– กฎหมาย
– บริหารธุรกิจ
– คอมพิวเตอร์
13. นักสังคมสงเคราะห์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
– สังคมวิทยา
– รัฐศาสตร์
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– จิตวิทยา
14. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เคมี
– กฎหมาย
– รัฐประศาสนศาสตร์
– รัฐศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– สิ่งแวดล้อม
– สถาปัตยกรรม
– ก่อสร้าง
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– วิศวกรรมความปลอดภัย
– การจัดการสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– การจัดการผังเมือง
– ผังเมือง
– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมสุขาภิบาล
– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– ศิลปกรรม
– วิจิตรศิลป์
– สถาปัตยกรรม
– สถาปัตยกรรมผังเมือง
16. นักประชาสัมพันธ์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– สื่อสารมวลชน
– วารสารศาสตร์
– นิเทศศาสตร์
– ประชาสัมพันธ์
– การบริหาร
– รัฐประศาสนศาสตร์
– บริหารธุรกิจ
– อักษรศาสตร์
– สารสนเทศ
– การจัดการ
– การโฆษณา
– คอมพิวเตอร์
– การท่องเที่ยว
– การโรงแรม
– ภาษาต่างประเทศ
17. นักวิชาการคลัง
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– พาณิชยศาสตร์
– บัญชี
– เศรษฐศาสตร์
– กฎหมาย
– บริหารธุรกิจ
– การคลัง
– การจัดการการคลัง
18. นักวิชาการเงินและบัญชี
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– พาณิชยศาสตร์
– เศรษฐศาสตร์
– การจัดการการคลัง
– การเงิน
– การเงินและการธนาคาร
……………………………………………
#ตำแหน่งประเภททั่วไป (รับวุฒิ. ปวช. ปวส.) – วุฒิสูงกว่าสามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้ ตัวอย่าง.เช่น นำวุฒิ ป.ตรี มาสมัครสอบในสายงาน ปวส.
1. เจ้าพนักงานธุรการ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– รับทุกสาขาวิชา
—> ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
—> กรณีท่านใดหน่วยกิตคอมในวุฒิไม่ครบหรือไม่มั่นใจ ให้ท่านไปอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ (จะอบรมก่อน หรือ สอบติดแล้วค่อยไปอบรมก็ได้ก่อนการเรียกบรรจุ อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ) ดังนี้
– Microsoft Word ไมโครซอฟต์ เวิร์ด อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
– Microsoft Excel ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– พาณิชยการ
– เลขานุการ
– การตลาด
– การขาย
– การธนาคารและธุรกิจการเงิน
– การจัดการ
– บริหารธุรกิจ
– การจัดการทั่วไป
– คอมพิวเตอร์
– เศรษฐศาสตร์การเงิน
– เศรษฐศาสตร์
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– พาณิชยการ
– เลขานุการ
– บริหารธุรกิจ (ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
– การจัดการทั่วไป (ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– เลขานุการ
– เทคนิคการตลาด
– เศรษฐศาสตร์
– การธนาคารและธุรกิจการเงิน
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– เทคนิคเขียนแบบ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– พาณิชยการ
– บริหารธุรกิจ
– การจัดการทั่วไป
– ช่างโยธา
– ก่อสร้าง
– ช่างเครื่องกล
– ช่างไฟฟ้า
5. เจ้าพนักงานทะเบียน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– การขาย
– พาณิชยการ
– เลขานุการ
– การตลาด
– ภาษาต่างประเทศ
– การจัดการ
– บริหารธุรกิจ
– คอมพิวเตอร์
– การเงินการธนาคาร
6. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– คหกรรมศาสตร์
– หัตถกรรม
– วิจิตรศิลป์
– ศิลปประยุกต์
– นาฏศิลป์
– อาหาร
– โภชนาการ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– การขาย
– พาณิชยการ
– เลขานุการ
– เทคนิคการตลาด
– การจัดการ
– การธนาคารและธุรกิจการเงิน
– ภาษาต่างประเทศ
– บริหารธุรกิจ
– คอมพิวเตอร์
– การโฆษณา
– การโรงแรม
– การประชาสัมพันธ์
– การท่องเที่ยว
– นิเทศศาสตร์
– สื่อสารมวลชน
8. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เกษตรกรรม
– ภูมิสถาปัตย์
9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– รับวุฒิทุกสาขาวิชา
10. เจ้าพนักงานการเกษตร
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เกษตรศาสตร์
– การเกษตร
– ธุรกิจเกษตร
– ช่างกลเกษตร
– อุตสาหกรรมเกษตร
– เศรษฐศาสตร์การเกษตร
11. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี
12. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
13. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
14. สัตวแพทย์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้
15. เจ้าพนักงานการคลัง
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– บัญชี
– พาณิชยการ
– เลขานุการ
– การตลาด
– การขาย
– การเงิน
– การธนาคารและธุรกิจการเงิน
– เศรษฐศาสตร์
– การจัดการ
– การบริหารธุรกิจ
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16. เจ้าพนักงานเทศกิจ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (รับวุฒิ.ทุกสาขา)
17. เจ้าพนักงานประปา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– ช่างก่อสร้าง
– ช่างกล
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเครื่องยนต์
– ช่างไฟฟ้า
18. นายช่างเขียนแบบ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– เทคนิคสถาปัตยกรรม
– เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
– เทคนิคเขียนแบบ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– ช่างก่อสร้าง
– ก่อสร้าง
– ช่างโยธา
– ช่างเขียนแบบ
– เทคนิคสถาปัตยกรรม
– สถาปัตยกรรม
19. นายช่างผังเมือง
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิคสถาปัตยกรรม
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
– สถาปัตยกรรม
– ช่างก่อสร้าง
– ช่างสำรวจ
– ช่างโยธา
– ช่างเขียนแบบ
20. นายช่างสำรวจ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
– ช่างสำรวจ
– ช่างก่อสร้าง
– ก่อสร้าง
– ช่างโยธา
21. นายช่างไฟฟ้า
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
– เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
– ไฟฟ้ากำลัง
– อิเล็กทรอนิกส์
– เทคโนโลยีโทรคมนาคม
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– ช่างไฟฟ้า
– ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
22. นายช่างโยธา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
– เทคนิควิศวกรรมโยธา
– ก่อสร้าง
– เทคนิคสถาปัตยกรรม
– โยธา
– สำรวจ
– สถาปัตยกรรม
23. นายช่างเครื่องกล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
– เครื่องกล
– เทคนิคการผลิต
– เทคนิคโลหะ
– เขียนแบบเครื่องกล
– ช่างเครื่องยนต์
– ช่างยนต์
– ช่างกล
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างกลโลหะ
– โลหะอุตสาหกรรม
– เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
– โลหะการ
……………………………………………………
#ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สังกัด.ท้องถิ่น)
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. อนุบาล
2. อนุบาลศึกษา
3. การศึกษาปฐมวัย
4 ปฐมวัยศึกษา
5. การปฐมวัยศึกษา
6. การอนุบาลศึกษา
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. การประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. เกษตรศึกษา
2. เกษตรศาสตร์
3. พฤกษศาสตร์
4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป
5. เกษตรทั่วไป
6. คุรุศาสตร์เกษตร
7. ส่งเสริมการเกษตร
8. พืชศาสตร์
9. พืชสวน
10. พืชผัก
11. พืชไร่
12. พืชสวนประดับ
13. ไม้ผล
14. สัตวศาสตร์
15. สัตว์ปีก
16. โคนม
17. โคเนื้อ
18. การประมง
19. ประมงน้าจืด
20. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
21. เทคโนโลยีการเกษตร
22. อุตสาหกรรมการเกษตร
23. อุตสาหกรรมเกษตร
24. พัฒนาการเกษตร
25. วิศวกรรมเกษตร
26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
27. วิทยาศาสตร์เกษตร
28. วิทยาศาสตร์การเกษตร
29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
30. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม
32. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. คหกรรมศาสตร์
2. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
4. คหกรรมศิลป์
5. วิทยาศาสตร์การอาหาร
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7. เทคโนโลยีอาหาร
8. เทคโนโลยีการอาหาร
9. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
11. สุขาภิบาลอาหาร
12. โภชนาศาสตร์ศึกษา
13. โภชนาการชุมชน
14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
16. อาหารและโภชนาการ
17. โภชนาการและอาหาร
18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. บรรณารักษ์
2. บรรณารักษ์ศาสตร์
3. ห้องสมุดโรงเรียน
4. สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป
5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6. . บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-6
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ศิลปะ
2. ศิลปศึกษา
3. ศิลปไทย
4. ศิลปะไทย
5. ศิลปกรรม
6. ศิลปกรรมศึกษา
7. การสอนศิลปะ
8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
9. จิตรกรรม
10. ทัศนศิลป์
11. ศิลปะตกแต่ง
12. ประยุกต์ศิลปศึกษา
13. ศิลปะวิจารณ์
14. ภาพพิมพ์
15. ประติมากรรม
16. นิเทศศิลป์
17. วิจิตรศิลป์
18. ออกแบบทัศนศิลป์
19. สื่อนฤมิต
20. นฤมิตศิลป์
21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทย
22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย
23. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)
24. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)
25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. นาฏศิลป์
2. นาฏศิลป์ศึกษา
3. นาฏยศิลป์
4. นาฏศิลป์ไทย
5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
6. นาฏศิลป์สากล
7. นาฏศิลป์สากลศึกษา
8. นาฏศาสตร์
9. นาฏยศาสตร์
10. นาฏศิลป์และการละคร
11. การสอนนาฏยสังคีต
12. การละคร
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ดนตรีไทย
2. ดุริยางค์ไทย
3. คีตศิลป์ไทย
4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ดนตรีสากล
2. ดุริยางคศาสตร์
3. ดุริยางค์สากล
4. ดุริยางศิลป์
5. ดุริยางคศิลป์
6. ดุริยศิลป์
7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
8. การสอนดุริยางค์ศึกษา
9. ศิลปกรรม (ดนตรีสากล)
10. ศิลปะนาฏดุริยางค์
11. การแสดงดนตรี
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. การสอนภาษาจีน
3. ภาษาจีน
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. วิธีสอนภาษาไทย
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
5. ภาษาและวรรณคดีไทย
6. วรรณคดีไทย
7. ภาษาไทยศึกษา
8. ไทยศึกษา
9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1 วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. การสอนวิทยาศาสตร์
4. การสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา
5. การสอนวิทยาศาสตร์และกายภาพ
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
11. วิทยาศาสตร์ภาวะแวดล้อม
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
13. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเคมี
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. เคมี
2. การสอนเคมี
3. เคมีเทคนิค
4. ชีวเคมี
5. วัสดุศาสตร์
6. เคมีวิเคราะห์
7. เคมีทั่วไป
8. เคมีศึกษา
9. การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
10. อินทรีย์เคมี
11. วิศวกรรมเคมี
12. เคมีประยุกต์
13. เคมีชีววิทยา
1. ชีวะเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
15. เคมีอุตสาหกรรม
16. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
17. เกษตรเคมี
18. เคมีการเกษตร
19. เคมีวิศวกรรม
20. เคมีสิ่งแวดล้อม
21. เคมีเกษตร
22. เคมีสิ่งทอ
23. เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
24. เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
25. ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
26. ปิโตรเคมี
27. เทคโนโลยีปิโตรเคมี
28. เคมี (ว เคมีฟิสิกัลป์, เคมีวิเคราะห์ , เคมีอนินทรีย์ ,เคมีอินทรีย์ )
29. เทคโนโลยีกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
30. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
31. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
32.ชีวะกรรมเคมีและชีวภาพ
33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-32
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ชีววิทยา
2. การสอนชีววิทยา
3. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
4. ชีววิทยาประยุกต์
5. ชีววิทยาทั่วไป
6. ชีวเคมี
7. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
15. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ )
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
13. คอมพิวเตอร์การศึกษา
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
15. ระบบสารสนเทศ
16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. เทคโนโลยีทางศึกษา
3. เทคโนโลยี-นวัตกรรมการศึกษา
4. โสตทัศนศึกษา
5. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
7. นิเทศศาสตร์
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. วัดผลการศึกษา
2. การวัดผลการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
2. การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4 จิตวิทยาและการแนะแนว
5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
7. จิตวิทยา
8. จิตวิทยาการศึกษา
9. จิตวิทยาโรงเรียน
10. จิตวิทยาสังคม
11. จิตวิทยาพัฒนาการ
12. จิตวิทยาการทดลอง
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-13
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. สังคมวิทยา
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. สังคมศาสตร์
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา
7. วัฒนธรรมศึกษา
8. การพัฒนาชุมชน
9. พัฒนาสังคม
10. สังคมสงเคราะห์
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12. รัฐประศาสนศาสตร์
13. นิติศาสตร์
14. รัฐศาสตร์
15. พัฒนามนุษย์และสังคม
16.การสอนภูมิศาสตร์
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
18. การบริหารรัฐกิจ
19. การเมืองการปกครอง
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
21. ภูมิศาสตร์
22. ประวัติศาสตร์
23. ศาสนา
24. ปรัชญาและศาสนา
25. ศาสนาและปรัชญา
26. จริยศึกษา
27. บาลีพุทธศาสตร์
28. พุทธจิตวิทยา
29. พุทธศาสนา
30. พระพุทธศาสนา
31. การสอนพระพุทธศาสนา
32. การสอนพุทธศาสนา
33. ศาสนาศึกษา
34. ศาสนศึกษา
35. การสอนพุทธศาสนา
36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. ภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
12. อังกฤษธุรกิจ
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
18. การสอนภาษาต่างประเทศ
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. พลศึกษา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและ
การจัดการกีฬา)
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
6. พลานามัย
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. คณิตศาสตร์
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4. สถิติ
5. สถิติประยุกต์
6. การสอนคณิตศาสตร์
7. สถิติคณิตศาสตร์
8. คณิตศาสตร์สถิติ
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
10. คณิตศาสตร์ศึกษา
11. การศึกษาคณิตศาสตร์
12. สถิติศาสตร์
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
23. ครูผู้ดูแลเด็ก
*วุฒิที่ใช้รับสมัครสอบได้ : สาขาวิชาหรือทาง
1. อนุบาล
2. อนุบาลศึกษา
3. การศึกษาปฐมวัย
4. ปฐมวัยศึกษา
5. การปฐมวัยศึกษา
6. การอนุบาลศึกษา
7. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7
—> และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
……………………………………………
#ข้อมูล.โดย อาจารย์ ฟ้า สีคราม
– การสอบรับราชการมีการแข่งขันสูง ดังนั้น การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุด