รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

คลิกลิงค์เพื่ออ่านประกาศ >>> http://202.80.234.69/udh.hums/filedoc/141020_165543.pdf