ฟซบุ๊ก สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ส.ปอ.ท. แจ้งข่าวดี ดังนี้
ขอขอบคุณพี่น้องปลัดอำเภอและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากรมการปกครองและเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิ สวัสดิการต่างๆ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรมกับทุกคนทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดบรรยากาศเช่นนี้มาก่อน
สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อย่าให้เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้พี่น้องข้าราชการฝ่ายปกครองมีความหวังลมๆแล้งๆ นะท่านที่เคารพ

การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานระดับอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำการปกครองอำเภอต่างๆ ที่ต้องแบกรับภารกิจจำนวนมากในปัจจุบัน
ขณะนี้ทราบว่า เรื่องการขออนุมัติอัตรากำลังจำนวน 2,523 อัตรา นั้น สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกรมการปกครอง เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของรัฐ (คปร.) โดยจะมีการประชุมเพื่อจะพิจารณาในโอกาสอันเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ทราบเป็นการภายในแล้วว่า จะได้รับการพิจารณาในทางที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆ น้องๆ ข้าราชการกรมการปกครองในเร็วๆ นี้ครับ