ประสบการณ์ทำงาน

  • ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑

๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑

๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑

๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑

1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1) 10ชุดคำประวิสรรชนีย์(2) 11คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์(1) 12คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ (2) 13คำทีร่ใช้ บัน และ รร 14ชุดฝึกทักษะแม่กน 15คำในมาตราแม่กน(2)ที่มี ร สะกด 16ในมาตราแม่กน(3) ที่มี ล สะกด 17คำที่อ่านเสียงสระออ 20คำในมาตราแม่กด3 22คำที่มีการันต์ เล่ม 1 24คำที่มี ฤ ประวัติผู้จัดทำ