ลองนำเอาไปใช้กันดูนะคะ

แผนประสาทสัมผัส2 ปฐมนิเทศ 2 แผนฤดูร้อน2 น้ำ2 แผนชุมชนของเรา1 แผนเครื่องมือเครื่องจักร1 แผนเวลา 1 แผนวันขึ้นปีใหม่1 แผนวิทยาศาสตร์น่ารู้1 แผนกลางวันกลางคืน1 แผนต้นไม้2 แผนตาวิเศษ2 แผนอากาศ1 แผนคนดีมีประโยชน์2 แผนโลกสวยด้วยมือเรา2 แผนฤดูหนาว1 แผนมด2 แผนวันพ่อ1 แผนวันแม่ 13+1 แผนข้าว2 แผนวันเข้าพรรษา2 แผนฝนจ๋า2 แผนเมืองไทยที่รัก2 แผนแมลง1 แผนวันเด็กวันครู1 แผนไข่2 ~$ผนไข่2 ~$นผลไม้…8 ตัวเรา2 เสรี แผนคณิตศาสตร์แสนสนุก1 เคลื่อนไหวและจังหวะ5 แผนผลไม้…8 ภาพ 11 ภาพ 12 สร้างสรรค์ อาหารดีมีประโยชน์2 เคลื่อนไหวและจังหวะ5 เสรี ภาพ 3 ภาพ 4 สร้างสรรค์ เสรี แผนแม่เหล็ก2 แผนการสื่อสาร2 การคมนาคม 1 สร้างสรรค์ เคลื่อนไหวและจังหวะ5 ภาพ 31 ภาพ 32 แผนสัตว์2 แผนปลอดภัยไว้ก่อน2 แผนบ้านแสนสุข2 แผนของเล่นของใช้1 แผนตัวเรา