ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

   

  ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 

   ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   • วิชาภาษาไทย 
   • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   • วิชาภาษาอังกฤษ 
   • วิชาคณิตศาสตร์ 
   • วิชาวิทยาศาสตร์ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   • วิชาภาษาไทย 
   • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   • วิชาภาษาอังกฤษ 
   • วิชาคณิตศาสตร์ 
   • วิชาวิทยาศาสตร์ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   • วิชาภาษาไทย 
   • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   • วิชาภาษาอังกฤษ 
   • วิชาคณิตศาสตร์ 
   • วิชาวิทยาศาสตร์