บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

https://www.tcg.or.th/career_position.php

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 3 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. ผู้จัดการ (งานพัฒนาธุรกิจ) สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการหนี้และปฏิบัติการ) สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 4 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. ผู้จัดการ ส่วนความเสี่ยงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
17. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
18. ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์ธุรกิจ) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
19. ผู้จัดการ ส่วนกำกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
20. ผู้ช่วยผู้จัดการ (ด้านบริหารจัดการนวัตกรรม) สำนักพัฒนาองค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
21. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
22. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนบริหารธุรกิจสถาบันการเงิน ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
23. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไล