วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 โดยมี ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหารของ สพฐ. และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม กพฐ. ได้เห็นชอบการแยกรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ออกมาเป็น 1 รายวิชาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะอยู่ในร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” พร้อมกับพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้ต้นสังกัดของสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการรักชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ จึงให้แยกประวัติศาสตร์ออกมาเป็นวิชาหนึ่ง โดยสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาคือ นักเรียนจะได้อะไรจากการเรียนประวัติศาสตร์ ดังนั้นในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ การท่องจำจึงไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเรา จึงต้องมุ่งเน้นให้เด็กรุ่นใหม่มีความตื่นตัว มีความเข้าใจถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้เสียสละ และผ่านวิกฤตในช่วงต่างๆ โดยมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้คุณครูของเรา สามารถทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ ไม่ได้เน้นในเรื่องของการท่องจำอย่างเดียว โดยใช้ Active Learning และสื่อต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ให้เด็กเกิดความสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยดูว่าในอดีตบรรพบุรุษของเรา ได้ทำอะไรมาบ้าง อะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต่อยอดไปถึงความมั่นคงของชาติในอนาคตได้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติ จึงได้ให้ที่ประชุม กพฐ. พิจารณาดูแนวทาง ทั้งเรื่องของการพัฒนาครู หรือเรื่องการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ และทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนในรูปแบบใหม่ โดยไม่ได้เพิ่มชั่วโมงเรียนแต่อย่างใด
ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/731171