คู่มือการซ่อมเสริมการอ่าน การเชียน มีทั้งหมด 9 เล่ม
เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษ
เล่ม 2 พยัญชนะ สระ
เล่ม 3 คำผันวรรณยุกต์ 17-8-65
เล่ม 4 คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
เล่ม 5 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
เล่ม 6 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
เล่ม 7 คำควบกล้ำ-17-8-65
เล่ม 8 คำที่มีอักษรนำ 17-8-65
เล่ม 9 คำที่มีตัวการันต์ 17-8-65