1. จำนวนนับ 1-20 และ 0
 2. การอ่านและเขียนจำนวนนับ 1-20 และ 0
 3. การอ่านและเขียนจำนวนนับ 1 – 20 และ 0
 4. หลักเลขและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 5. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 6. การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย =   ¹   >   <
 7. การเรียงลำดับจำนวน
 8. การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
 9. การนับลดทีละ 1

  ป.1
  Copy of หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป1 Copy of หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป1_1 หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป1 หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป1_1 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป1 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป1_1 หน่วยย่อยที่ 3 -การลบ ป.1 หน่วยย่อยที่ 3 -การลบ ป.1_1 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป1 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป1_1 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.1 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.1_1 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป1 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป1_1

  ป.2
  หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป2 หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป2 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป2 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป2 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.2 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.2_1 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป2 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป2_1
  ป.3

หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป3 หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป3_1 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป2 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป3 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป3_1 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป3 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป3_1 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป2 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป2_1 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป3 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป3_1 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.3 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.3_1 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป3 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป3_1

ป4

หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป4 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป4 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป4 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป4 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.4 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป4

ป5

หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป5 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป4 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป5 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป5 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.5 หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป5 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป5

ป.6

หน่วยย่อยที่ 6-โจทย์ระคน-ป6 หน่วยย่อยที่ 5-การหาร-ป.6 หน่วยย่อยที่ 4-การคูณ-ป6 หน่วยย่อยที่ 3-การลบ-ป6 หน่วยย่อยที่ 2-การบวก-ป6 หน่วยย่อยที่ 1-จำนวนนับ-ป6