คู่มือครูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 1. แผนผังสาระการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 5 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 2 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชา ……………………………………………………………………. 3 2.1 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และค่าไฟฟ้า………………………………………………………………….. 4 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) …………………….. 4 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ………… 5 กิจกรรมที่ 1: ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านใหม่ …………………………………………………………………….. 8 2.2 ประเภทของขยะ ………………………………………………………………………………………………….. 11 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) …………………… 11 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ………. 12 กิจกรรมที่ 2: แยกขยะ ……………………………………………………………………………………………….. 15 2.3 การถ่ายโอนความร้อน ………………………………………………………………………………………….. 16 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) …………………… 16 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) …………………… 17 กิจกรรมที่ 3: รองของร้อน …………………………………………………………………………………………… 22 3. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………. 30 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………. 31