การเรียน เพื่อให้เข้าใจโลกให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเองให้รอบด้าน
1. vetnam web 2. lao web 3. eng web 4. chaina web 5. meanma web 6. kambudian web 7. malaysia web