ตัวอย่างหน้าปก

 

แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในศิลปะตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 ………………………………. 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 5 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 2 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาศิลปะ …………………………………………………………… 3 2.1 แหล่งพลังงานรอบตัว ……………………………………………………………………………………………… 4 สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551)………………………………………………. 4 กิจกรรมที่ 1: หลอดไฟในฝัน/โคมไฟตั้งโต๊ะ/โคมไฟระย้า ……………………………………………………. 7 กิจกรรมที่ 2: กังหันลม …………………………………………………………………………………………………. 8 กิจกรรมที่ 3: พลังงานรอบตัว ………………………………………………………………………………………. 11 3. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………. 13 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Art-P1 Art-P2 Art-P3 Art-P4 Art-P5 Art-P6 Art-S1 Art-S2 Art-S3 Art-S4-6