หน่วยย่อยที่ 1    โลกสีเขียว                                                      จำนวน 10  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 2    สัตว์โลกน่ารัก                                                จำนวน 6  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 3     กลไกในตัวฉัน                                               จำนวน 5 ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 4     ฉันเหมือนใคร                                                จำนวน 3 ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 5     ระบบนิเวศ                                                  จำนวน 5 ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 6    สมบัติแผ่นดิน                                                  จำนวน 5 ชั่วโมง

โลกสีเขียว

หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.3 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.6 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.2 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.4 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5

สัตว์โลกน่ารัก

สัตว์โลกน่ารักชั้นป. 1 สัตว์โลกน่ารัก ป.5 สัตว์โลกน่ารัก ชั้นป. 2 สัตว์โลกน่ารัก ป. 6 สัตว์โลกน่ารัก ชั้นป.4 สัตว์โลกน่ารัก ชั้นป. 3
กลไกในตัวฉัน
หน่วย 3 กลไกในตัวฉันป.2 หน่วย 3 กลไกในตัวฉัน ป.4 หน่วย 3 กลไกในตัวฉัน ป5 หน่วย 3 กลไกในตัวฉันป.1 หน่วย 3 กลไกในตัวฉัน ป.3 หน่วยที่ 3 กลไกในตัวฉัน ป6

ฉันเหมือนใคร 

หน่วย 4 ฉันเหมือนใคร ป.2 หน่วย 4 ฉันเหมือนใคร ป.3 หน่วย 4 ฉันเหมือนใครป.4 หน่วย 4 ฉันเหมือนใครป.5 หน่วย 4 ฉันเหมือนใครป.6 หน่วยที่ 4 ฉันเหมือนใคร ป. 1

ระบบนิเวศ

หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศป.5 หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศป.6 หน่วย ที่ 5 ระบบนิเวศ ป.3 หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศ ชั้น ป. 2 หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศ ป.1 หน่วยที่ 5 ระบบนิเวศป.4

สมบัติแผ่นดิน 

หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดิน ชั้น ป.1 หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดิน ชั้น ป.2 หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดิน ชั้น ป.3 หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดิน ป.5 หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดินป.4 หน่วย 6 สมบัติของแผ่นดินป.6