1. แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 5 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 2 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม …………………………… 3 2.1 ภูมิศาสตร์พลังงาน …………………………………………………………………………………………………. 5 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) …………………………………………….. 5 กิจกรรมที่ 1: แหล่งพลังงานในจังหวัดของเรามีอยู่ตรงไหนบ้าง …………………………………………… 6 3. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………… 8 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………… 9

Social-P1 Social-P2 Social-P3 Social-P4 Social-P5 Social-P6 Social-S1 Social-S2 Social-S4-6