คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6 1. แผนผังสาระการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 ………………… 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 6 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 2 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ………………………………………………….. 3 2.1 ความสัมพันธ์ของคลื่นและความเร็ว ………………………………………………………………………….. 4 สาระที่ 5 พลังงาน (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ……………………………………………….. 4 กิจกรรมที่ 1: ไวกว่าแสง ……………………………………………………………………………………………….. 9 2.2 เทคโนโลยีพลังงานในอนาคต …………………………………………………………………………………. 13 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) … 13 กิจกรรมที่ 2: รถยนต์อย่างฉันไม่ง้อน้ำมัน ………………………………………………………………………. 19 2.3 ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งมีชีวิต ……………………………………………………………………. 20 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ……………………………….. 20 กิจกรรมเสริม ……………………………………………………………………………………………………………. 25 3. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………. 26 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่างหน้าปก

Science-P1 Science-P2 Science-P3 Science-P4 Science-P5 Science-P6 Science-S1 Science-S2 Science-S3 Science-S4-6