แผนการสอน 200  เป็นความตั้งใจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะในปีการศึกษา 2555 เป็นปีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ที่ทันสมัย นั่นคือ แท็บเล็ต (Tablet)   นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี จึงมีการเตรียมการหลายๆอย่าง  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทำเอกสารแผนการสอนที่จะช่วยให้         ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าแผนการสอนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  เอกสารแผนการสอน 200 วันนี้ได้จัดทำเป็น 2 เล่ม เล่มที่ 1 เป็นแผนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1  และ เล่มที่ 2 เป็นแผนการสอนภาคเรียนที่ 2 ซึ่งคุณครูสามารถนำเอาแผนการสอนนี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
ตามบริบทและความพร้อมของท่าน (ขอเน้นย้ำว่าปรับใช้ )ในการปรับใช้นั้นอยากให้คุณครูได้จัดทำเป็นรูปเล่มไว้ด้วย จะดีมาก

แผนการสอนที่ได้นำเสนอนี้เป็น แผนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก คณะทำงานของ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ)

กรอบแนวคิด กำหนดการสอน คำชี้แจงแผน200 วัน คำนำ ตารางความสัมพันธ์ภาคเรียน2 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง บรรณานุกรม ภาคผนวก รายชื่อกรรมการจัดทำแผน สัปดาห์ 33 สัปดาห์21 สัปดาห์22 สัปดาห์23 สัปดาห์24 สัปดาห์25 สัปดาห์26 สัปดาห์27 สัปดาห์28 สัปดาห์29 สัปดาห์30 สัปดาห์31 สัปดาห์32 สัปดาห์34 สัปดาห์35 สัปดาห์36 สัปดาห์37 สัปดาห์38 สัปดาห์39 สัปดาห์40 สารบัญ เส้นทางการจัดการสอน200 วัน เอกสารแนะนำ แผนการสอน