คณิตศาสตร์ ป.5 (หน่วยที่ 1) จำนวนนับ และ การบวก การลบ การคูณ การหาร

ผลิตโดย สพฐ.
การนำจำนวนไปใช้บางครั้งอาจใช้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว การหาผลลัพธ์ของโจทย์ให้ดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบ และการแก้โจทย์ปัญหา ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ วางแผนแก้โจทย์ปัญหา แล้วจึงแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบจำนวนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากสามารถนำไปสร้างผลงานและนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐาน
ค 1.2  ป.5/3
ค 1.3  ป.5/1
ค 6.1  ป.5/1-2
ป.5/4-5
รออัพเดท