1 โรงเรียนของฉัน ท 1.1  ป.1/1

ท 3.1  ป.1/1-3

การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางช่วยผ่อนคลายความกังวลได้  การมีโอกาสได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ กฎ กติกาของห้องเรียนใหม่จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  ปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข 5
2 วงกลมแห่งความมั่นใจ ท 1.1  ป.1/1

ท 3.1  ป.1/1-2

ท 4.1  ป.1/1

กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในห้องเรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก 5

0_โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยBBL_ป1

ภาษาไทยBBL_ป1_หน่วยที่1_แผน1-5_โรงเรียนของฉัน (1)

BBL_ป1_หน่วยที่2_แผน6-10_วงกลมแห่งความมั่นใจ