แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551…………. 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 5 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 2 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภาษาต่างประเทศ …………………………………………… 3 2.1 ประโยคคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ ที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับบ้าน ชุมชน และโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 2.2 เขียนข้อความเพื่อใช้บรรยายเหตุผลของการทำสิ่งต่างๆ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ………………….. 4 2.3 เขียนบรรยายความคิดเห็นถึงข้อดีของการทำสิ่งต่างๆ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม……………………… 4 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ………………………………. 4 กิจกรรมที่ 1: ปัญหาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ………………………………………………………………………… 9 กิจกรรมที่ 2: การแก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ……………………………………………………………… 10 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ….. 11 กิจกรรมที่ 3: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ……………………………………………. 12 กิจกรรมที่ 4: คำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ………………………………………………………….. 14 3. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………. 16 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………. 17

Eng-P1 Eng-P2 Eng-P3 Eng-P4 Eng-P5 Eng-P6 Eng-S1 Eng-S2 Eng-S3 Eng-S4-6

ให้คะแนนบทความนี้