สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเขียนหนังสือในชั้นเรียนหรือสถานที่อื่นๆ แล้วเขียนเครื่องหมาย √ ในระดับคะแนนที่

ตรงกับพฤติกรรม/การปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเป็นประจา
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติน้อย
ระดับคะแนน ๑ หมายถึง แสดงพฤติกรรม/ปฏิบัติน้อยมาก/ไม่เคย
เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก ป.3