หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
เตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อม ๑๕
๑ ใบโบก ใบบัว ๑๕
๒ ภูผา ๑๕
๓ เพื่อนกัน ๑๕
๔ ตามหา ๑๖
๕ ไปโรงเรียน ๑๕
๖ โรงเรียนลูกช้าง ๑๕
๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ๑๕
๘ พูดเพราะ ๑๕
๙ เกือบไป ๑๕
๑๐ เพื่อนรู้ใจ ๑๖
๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ๑๔
๑๒ วันสงกรานต์ ๑๖
รวม ๑๙๗
แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๑ หน่วยการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพื่อนรู้ใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วันสงกรานต์