หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา/ชั่วโมง
๑ น้ำใส ๑๕
๒ ใจหาย ๒๐
๓ ครัวป่า ๑๔
๔ กลัวทำไม ๑๙
๕ ชีวิตใหม่ ๑๔
๖ มีน้ำใจ ๑๘

วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ๕
๗ นักคิดสมองใส ๑๓
๘ โลกร้อน ๑๘
๙ รักพ่อ รักแม่ ๑๔
๑๐ เข็ดแล้ว ๑๗
๑๑ เด็กดี ๑๓
๑๒ ชาติของเรา ๑๘
วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ๕
รวม ๒๐๓

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ น้ำใสหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่าหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใสหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เข็ดแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เด็กดีหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ชาติของเรา