หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง

๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว ๑๐
๒ แต่เด็กซื่อไว้ ๑๐
๓ กระต่ายไม่ตื่นตูม ๕
๔ ป่านี้มีคุณ ๑๐
๕ อาหารดี ชีวีมีสุข ๑๐
๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ๖
๗ ทำดี…อย่าหวั่นไหว ๑๐
๘ พลังงานคือชีวิต ๑๐
๙ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ๕
๑๐ ความฝันเป็นจริงได้ ๑๐
๑๑ ภูมิใจภาษาไทยของเรา ๑๐
รวม ๑๑ หน่วย ๑๑ เรื่อง ๙๕
๑๒ ลูกแกะของซาฟียะห์ ๕
๑๓ คิดไป รู้ไป ๑๐
๑๔ นอกเมือง…ในกรุง ๑๐
๑๕ กาเหว่าที่กลางกรุง ๔
๑๖ ส่งข่าว…เล่าเรื่อง ๑๐
๑๗ ประชาธิปไตยใบเล็ก ๑๐
๑๘ ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ๕
๑๙ ของดีในตำบล ๑๐
๒๐ ธรรมชาติเจ้าเอย ๑๐
๒๑ เล่นคำทาย ๑๐
๒๒ บันทึกความหลัง ๑๐
รวม ๑๑ หน่วย ๑๑ เรื่อง ๙๕
รวมทั้งหมด ๒๒ หน่วย ๒๒ เรื่อง ๑๙๐

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระต่ายไม่ตื่นตูม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ป่านี้มีคุณ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ทำดี..อย่าหวั่นไหว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังงานคือชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เด็กเอ๋ยเด้กน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ความฝันเป็นจริงได้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ภูมิใจภาษาไทยของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ลูกแกะของซาฟียะห์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ คิดไป รู้ไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ นอกเมือง…ในกรุง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ กาเหว่าที่กลางกรุง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ ส่งข่าว…เล่าเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ ประชาธิปไตยใบเล็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ ของดีในตำบล หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐ ธรรมชาติเจ้าเอย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑ เล่นคำทาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๒ บันทึกความหลัง