คู่มือครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ป.1 1. แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. 1 1.1 สาระการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 …… 1 1.2 กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ 5 หัวข้อหลักดังแผนภาพ . 1 2. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา …………………………………….. 2 2.1 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนและการเล่นเกมตามกฎกติกา ………………………………………………………….. 3 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ….. 3 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2551) ……………………………………………………………………………………………………. 4 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

Health-P1 Health-P2 Health-P3 Health-P4 Health-P5 Health-P6 Health-S1 Health-S2 Health-S3 Health-S4-6