ข้อสอบกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557

  1. ข้อใดถูกต้อง

1)   389,400 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ มีค่าต่างกัน เท่ากับ 78,600

2)   542,400 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ มีค่ารวมกันเท่ากับ 502,000

3)   359,000 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ มีค่าประจำหลัก เท่ากับ 50,000

4)   389,400 และ 542,000 ค่าประจำหลักตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่ากับ 6

ต้นฉบับข้อสอบกลางคณิตศาสตร์ ป 4 ปี 57 ต้นฉบับข้อสอบกลางคณิตศาสตร์ ม 1 ปี 57 ต้นฉบับข้อสอบกลางคณิตศาสตร์ ม 2 ปี 57 ต้นฉบับข้อสอบกลางคณิตศาสาตร์ ป 5 ปี 57