เอกสารกรอบวงคำศัพท์และกลุ่มประโยคเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นโดยอิงกรอบความสามารถทางภาษา (Common  European  Framework  of  Reference  for  Language  –  CEFR )  ทักษะการพูด  ( Spoken  Interaction  และ  Spoken  Production )  ระดับ  A2  เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำไปใช้เทียบเคียงความสามารถในการพูดสื่อสารและหาแนวทางพัฒนาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดทำเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันภาษาอังกฤษที่รับผิดชอบการจัดทำกรอบวงคำศัพท์และกลุ่มประโยคเพื่อการสื่อสาร  นางสาวสภาวดี  วงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  และคณะครูที่ดำเนินการจัดทำรูปเล่มเอกสารในครั้งนี้  และหวังว่าเอกสารฉบับ

นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป

Mattayom
กรอบวงคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3
ป.4
ป.5
ป.6