เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
1.1 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
1.2 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
1.3 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
ส่วนที่ 2
2.1 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
2.2 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
2.3 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
ส่วนที่ 3
3.1 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
3.2 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
3.3 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย
โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามบริบทของโรงเรียนและดาเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน โดยศึกษารายละเอียดล่วงหน้าและจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้ครบตามจานวนนักเรียน นอกจากนี้การวัดและประเมินผลก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกพัฒนาทักษะ และการจัดทารายงานสรุปผลเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องดาเนินการเพื่อให้ทราบผลการพัฒนาของนักเรียน และนาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขต่อไป

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ม.3
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ป.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ม.3
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ม.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ป.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ม.6