อว.เปิด 58 หลักสูตรสะเต็ม(STEM) พัฒนาโดย 12 หน่วยฝึกอบรมชั้นนำ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน สอดคล้องอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เผยผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน 58 หลักสูตรสามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ถึง 250%

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) กว่า 58 หลักสูตร ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) โดยทั้ง 58 หลักสูตรนี้มาจาก 12 หน่วยฝึกอบรมชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผ่านการรับรองตามมาตรการ Thailand Plus Package โดยผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเหล่านี้ สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ถึง 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง และหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงในด้านดังกล่าว สามารถนำค่าใช้จ่าย “เงินเดือน” ของพนักงานไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ได้อีก 150% จากกรมสรรพากร

“ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ Non Degree เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสะเต็มมายื่นขอรับการรับรองหลักสูตร และขอเชิญชวนบริษัทต่างๆ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะแล้ว ยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผอ.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 58 หลักสูตร และยังมีอีกกว่า 222 หลักสูตรที่ยังรอการพิจารณา ซึ่งทุกหลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าดูหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stemplus.or.th

ที่มา : https://www.thaipost.net/public-relations-news/96048/