1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Daily English Practice Worksheets) มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดละ
200 ฉบับ มีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
 Level 1 (P1-001 ถึง P1-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 Level 2 (P2-001 ถึง P2-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 Level 3 (P3-001 ถึง P3-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 Level 4 (P4-001 ถึง P4-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 Level 5 (P5-001 ถึง P5-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 Level 6 (P6-001 ถึง P6-200) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หากนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานสาหรับการทาแบบฝึกทักษะในระดับชั้นที่เรียน ครูอาจพิจารณาให้
นักเรียนทาแบบฝึกทักษะในระดับที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน และสามารถนาแบบฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเรียนได้ตามความเหมาะสม
2. ควรให้ผู้เรียนเริ่มทาแบบฝึกทักษะ เรียงลาดับตามหมายเลขแบบฝึก จาก 001 – 200
วันละ 1 ฉบับ เป็นอย่างน้อย
3. กาหนดเวลาในการทาแบบฝึกทักษะหลังชั่วโมงเรียนสุดท้ายของทุกวัน ประมาณ 10 – 15 นาที
4. ครูควรสังเกต กากับ ดูแล ขณะนักเรียนทาแบบฝึกทักษะ เพื่อช่วยเหลือให้คาแนะนา
5. ครูควรตรวจแบบฝึกทักษะของนักเรียนทุกคน เมื่อนักเรียนทาเสร็จทุกวัน เพื่อประเมินว่า
นักเรียนควรผ่านหรือควรฝึกซ้า พร้อมลงบันทึกในสมุดบันทึกแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ดังนี้
 การฝึกเขียน คัดลายมือ ให้อยู่ในดุลพินิจของครู
 การทาแบบฝึกทักษะที่มีคาตอบถูกผิด นักเรียนควรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป
6. ครูควรจัดหาสื่อที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการทาแบบฝึกทักษะของนักเรียนให้เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน เช่น หนังสือคลังคาศัพท์ เครื่องมือในการสืบค้นออนไลน์ เป็นต้น
7. ครูควรหาวิธีการเสริมแรง กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการทาแบบฝึกทักษะของผู้เรียน
อย่างสม่าเสมอ
8. ควรจัดหาแฟ้มสะสมผลงานการทาแบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียนทุกคน เพื่อประเมิน
ความสามารถของนักเรียนจากการทาแบบฝึกทักษะ และพัฒนานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.1 แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.2 แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.3 แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.4 แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.5 แบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.6
เฉลย
KeyP1 KeyP2 KeyP3 KeyP4 KeyP5 KeyP6