สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดทาแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทั่วถึง โดยให้โรงเรียนในสังกัดทุก
แห่งนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนทุกวัน แบบฝึกภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีทั้งหมด 2 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 100 ฉบับ เรียงลาดับตามความยากไป
หาง่ายตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน และเนื้อหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับชั้น มี
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนสามารถนาไปใช้เสริมบทเรียนในชั้นเรียนซ่อมเสริม
ผู้เรียนรายบุคคล และผู้เรียนสามารถทาแบบฝึกทักษะได้ซ้าจนเกิดความคล่องแคล่วตามศักยภาพ
ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดทาแบบฝึกภาษาไทยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ร่วมกันสร้าง
และตรวจสอบความถูกต้อง ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนา ในการปรับปรุง และพัฒนาแบบฝึกครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกภาษาไทยชุดนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษาภาษาไทย และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาไทย อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบฝึกภาษาไทย ป.1 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.1 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.1 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.1 เทอม 2
แบบฝึกภาษาไทย ป.2 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.2 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.2 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.2 เทอม 2
แบบฝึกภาษาไทย ป.3 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.3 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.3 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.3 เทอม 2
แบบฝึกภาษาไทย ป.4 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.4 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.4 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.4 เทอม 2
แบบฝึกภาษาไทย ป.5 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.5 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.5 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.5 เทอม 2
แบบฝึกภาษาไทย ป.6 เทอม 1 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.6 เทอม 1
แบบฝึกภาษาไทย ป.6 เทอม 2 – Copy
แบบฝึกภาษาไทย ป.6 เทอม 2