กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก

กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก       กระจาด

กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย

กระดอง        กระดุม          กระดึง       กระพรวน      กระดิ่ง

กระด้ง           กระถิน         กระทิง         กระจ้อน        กระบอก       กระบุง        กระทะ           กระสือ         กระจ่าง

กระจาบ         กระจาย         กระจุก

กระเจี๊ยบ        กระเจียว       กระชาย

ฝึกอ่านสระ มาตราตัวสะกด

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้