สระอะ สระอามีตัวสะกด

 กาก  กาด  กาบ  กาน  กาง  กาม  กาย  กาว
 จาก  จาด  จาบ  จาน  จาง  จาม  จาย  จาว
 ดาก  ดาด  ดาบ  ดาน  ดาง  ดาม  ดาย  ดาว
 ตาก  ตาด  ตาบ  ตาน  ตาง  ตาม  ตาย  ตาว
 บาก  บาด  บาบ  บาน  บาง  บาม  บาย  บาว
 ปาก  ปาด  ปาบ  ปาน  ปาง  ปาม  ปาย  ปาว
 อาก  อาด  อาบ  อาน  อาง  อาม  อาย  อาว
 ขาก  ขาด ขาบ  ขาน ขาง  ขาม  ขาย  ขาว
 ฝาก  ฝาด ฝาบ  ฝาน  ฝาง  ฝาม  ฝาย  ฝาว
 สาก  สาด  สาบ  สาน  สาง  สาม  สาย  สาว
 ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  ผาง  ผาม ผาย  ผาว
 หาก  หาด  หาบ  หาน  หาง  หาม  หาย  หาว
 ฉาก  ฉาด  ฉาบ  ฉาน ฉาง  ฉาม  ฉาย ฉาว
 ถาก  ถาด  ถาบ  ถาน  ถาง  ถาม  ถาย  ถาว
 คาก คาด คาบ  คาน คาง  คาม  คาย  คาว
 ฟาก  ฟาด ฟาบ  ฟาน ฟาง  ฟาม  ฟาย  ฟาว
 ซาก ซาด  ซาบ  ซาน  ซาง ซาม  ซาย  ซาว
 ผาก  ผาด  ผาบ  ผาน  พาง  พาม พาย  พาว
 พาก  พาด  พาบ  พาน  หาง  หาม  หาย  หาว
 ชาก ชาด  ชาบ  ชาน ชาง  ชาม  ชาย ชาว
ทาก  ทาด  ทาบ  ทาน  ทาง  ทาม  ทาย  ทาว
 วาก  วาด วาบ  วาน วาง  วาม  วาย  วาว
 นาก  นาด นาบ  นาน  นาง  นาม  นาย  นาว
 มาก  มาด  มาบ  มาน  มาง  มาม  มาย  มาว
 งาก  งาด  งาบ  งาน  งาง  งาม งาย  งาว
 ราก  ราด  ราบ  ราน  ราง  ราม  ราย  ราว
 ลาก  ลาด  ลาบ  ลาน ลาง  ลาม  ลาย ลาว
 ยาก  ยาด  ยาบ  ยาน  ยาง  ยาม  ยาย  ยาว

 กัก  กัด  กับ  กัน  กัง  กัม  กัย
 จัก  จัด  จับ  จัน  จัง  จัม  จัย
 ดัก  ดัด  ดับ  ดัน  ดัง  ดัม  ดัย
 ตัก  ตัด  ตับ  ตัน  ตัง  ตัม  ตัย
 บัก  บัด  บับ  บัน  บัง  บัม  บัย
 ปัก  ปัด  ปับ  ปัน  ปัง  ปัม  ปัย
 อัก  อัด  อับ  อัน  อัง  อัม  อัย

 ขัก  ขัด  ขับ ขัน ขัง  ขัม  ขัย
 ฝัก  ฝัด ฝับ  ฝัน  ฝัง  ฝัม  ฝัย
 สัก  สัด  สับ  สัน  สัง  สัม  สัย
 ผัก  ผัด  ผับ  ผัน  ผัง  ผัม  ผัย
 หัก  หัด  หับ  หัน  หัง  หัม  หัย
 ฉัก  ฉัด  ฉับ  ฉัน  ฉัง  ฉัม  ฉัย
 ถัก  ถัด  ถับ  ถัน  ถัง ถัม  ถัย
 คัก  คัด  คับ  คัน  คัง  คัม  คัย
 ฟัก  ฟัด  ฟับ  ฟัน  ฟัง  ฟัม  ฟัย
 ซัก  ซัด  ซับ  ซัน  ซัง  ซัม  ซัย
 พัก  พัด  พับ  พัน  พัง  พัม  พัย
ฮัก  ฮัด  ฮับ  ฮัน  ฮัง  ฮัม  ฮัย
 ชัก  ชัด  ชับ  ชัน  ชัง  ชัม  ชัย
 ทัก  ทัด  ทับ  ทัน  ทัง  ทัม  ทัย
 วัก  วัด  วับ  วัน  วัง  วัม  วัย
 นัก  นัด  นับ  นัน  นัง  นัม  นัย
 มัก  มัด  มับ  มัน  มัง  มัม  มัย
 งัก  งัด  งับ  งัน  งัง  งัม  งัย
 รัก  รัด  รับ  รัน  รัง  รัม  รัย
 ลัก  ลัด  ลับ  ลัน  ลัง  ลัม  ลัย
 ยัก  ยัด  ยับ  ยัน  ยัง  ยัม  ยัย

1. ใช้การอ่านแจกลูกสะกดคำเช่น ก-อา-ก-กาก ก-อา-ด-กาด  ก-อา-บ-กาบ ก-อา-น-กาน  ก-อา-ง-กาง  ก-อา-ม -กาม  ก-อา-ย-กาย  ก-อา-ว -กาว  พยัญชนะตัวอื่นก็เช่นเดียวกัน
   2.  ให้นักเรียนเขียนมาฝึกอ่านสะกดคำกับครูที่ละบรรทัด  จะได้ผลดีมาก อย่างช้า  6   เดือน เห็นผล เด็กเริ่มอ่านออกแน่นอน   ตัวอย่าง   สอ  เอือ  เสือ   กอ  อะ ดอ   กัด  เสือกัด   วอ   อัว  วัว   ตอ   อา   ยอ   ตาย   วัวตาย  เป็นต้น จนถึงคำสุดท้าย  เสร็จแล้วอ่านเป็นคำอีกรอบ
หน้าถัดไปใช้การฝึกแบบเดียวกันเพื่อให้เด็กเคยชินกับวิธีเรียน (อย่าลืมฝึกเขียนตามคำบอกด้วย)