ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
.
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
– นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://plan.bopp-obec.info/2020/11/11/4643/
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)