จากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ได้เรียนเรื่อง หน่วย ไข่  ทำให้เด็กๆ รู้ว่าไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  บำรุงกระดูกและฟัน   เด็ก ๆ พบว่ามีไข่หลายชนิด เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่        ไข่นกกระทา ไข่ปู ไข่ปลา ฯลฯ  มีทั้งไข่สด  และที่ทำเป็นอาหารให้เลือกรับประทาน  และยังพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงนกกระทา   ทำให้เด็ก ๆ อยากรู้อยากศึกษาแหล่งที่มาของไข่แต่ละชนิด  ครูจึงนำเด็ก ๆออกสำรวจแหล่งที่มาของไข่แต่ละชนิด

รวม20กิจกรรม มหัศจรรย์สายรุ้ง ปก คำนำ สารบัญ กิจกรรมที่20 กิจกรรมที่19 กิจกรรมที่18 กิจกรรมที่17 กิจกรรมที่15 กิจกรรมที่16 กิจกรรมที่14 กิจกรรมที่13 กิจกรรมที่11 โครงงานเรื่องไข่สารพัดนึก โครงงานมะพร้าวแปลงร่าง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมที่12 รวม20กิจกรรม มหัศจรรย์สายรุ้ง ปก คำนำ สารบัญ