หน่วยที่ 20  เมืองไทยที่รัก
ให้นักเรียนอ่านประโยคตามครูและเขียนตามประโยคที่กำหนดให้
หน่วยที่ 20  เมืองไทยที่รัก
ให้นักเรียนอ่านประโยคตามครูและเขียนประโยคตามที่กำหนด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์    การทดลองสีจากธรรมชาติ
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………..เลขที่……..ชั้นอนุบาลปีที่ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา …………………….

ใบงานอนุบาล