กลุ่มครูกระทบฯ โร่พบท่านรัฐมนตรีช่วย ศธ. วิงวอนเห็นใจอย่าทิ้งครู คงใช้เกณฑ์วิทยฐานะฯ ว.17/2552 เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจาก (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ ได้ขอเข้าพบวิงวอนขอความเห็นใจพร้อมยื่นหนังสือ ต่อท่านหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า จากประกาศ (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะและบทเฉพาะกาลที่จะประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้
มีความไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูที่มีการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันประกาศใช้ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งยวด ทำให้เกิดกระแสพิพากย์วิจารณ์ออกไปในวงกว้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกลุ่มครู (สิทธิตามว.17/2552) ซึ่งนโยบายที่กคศ.นำเสนอเป็นนโยบายที่ดีมากควรนำมาปรับใช้กับข้าราชการครูให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่การประกาศใช้ควรค่อยเป็นค่อยไป หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรจะเริ่มทีละขั้นตอนในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านมีบางกลุ่มที่ถูกมองข้ามและเหมือนถูกทอดทิ้งให้ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเลี่ยงมิได้ วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพที่น่ายกย่องอีกวิชาชีพหนึ่งที่ครูทุกคนทำเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้นครูยังได้รับมอบหมายทำงานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ โดยไม่มีค่าล่วงเวลาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งสิ้น การคงไว้ซึ่ง ว.17/2552 จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูให้ได้มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทางข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบเห็นควรขอวิงวอนและขอความเห็นใจ หากต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาอย่างแท้จริงควรนำวิธีการได้มาซึ่งวิทยฐานะรูปแบบใหม่มาใช้กับครูที่บรรจุและแต่งตั้งหลังวันประกาศใช้ หรือขอโอกาสให้ข้าราชการครูสามารถเลือกด้วยตนเองว่าต้องการทำแบบใด ทางกลุ่มไม่ได้มีเจตนาคัดค้านแต่อย่างใดแต่ขอความเห็นใจอย่าทอดทิ้งครูที่มีผลกระทบฯ และขอความอนุเคราะห์แนวทางช่วยเหลือหากต้องมีการประกาศใช้จริง เชื่อว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมีความยุติธรรมและพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนจากครูทุกคน คณะข้าราชการครูที่มีผลกระทบกล่าวทิ้งท้าย