จากโจทย์ ในสวนสัตว์มีลิง 41 ตัว มีกวาง 32 ตัว สวนสัตว์นี้มีสัตว์ทั้งหมด
กี่ตัว ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กำหนด
ก. ในสวนสัตว์มีลิง 41 ตัว
ข. ในสวนสัตว์มีกวาง 41 ตัว
ค. สวนสัตว์นี้มีสัตว์ทั้งหมด กี่ตัว

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ
ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠
ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20
ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด
ใบงาน การบวก ลบระคน
ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20
การเปรียบเทียบความจุ
การเปรียบเทียบน้ำหนัก
การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
การลบ
การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5
การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10
การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 11-20
กิจกรรม การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠
จำนวนคู่
จำนวนคู่-จำนวนคี่