การจัดทาแบบฝึกคณิตศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกัน
สร้าง และตรวจสอบความถูกต้อง ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนา ในการปรับปรุง และพัฒนาแบบฝึกครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกคณิตศาสตร์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2