แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 มีสองเล่ม เล่มนี้เริ่มตั้งแต่บทที่ 6 – 17 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10 การชั่ง จำนวน 11 – 20 การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 การตวง จำนวน 21 – 100 การวัด เวลา การบวกลบจำนวนที่มีสองหลัก การนับเพิ่ม และการนับลด เงิน การบวก ลบ ระคน