กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน

 2560-159.pdf (17.66Mb

ผู้แต่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประโยชน์แก่ผู้สอนมาก เพราะ จะได้นำเอามาปรับใช้ในการเรียนการสอนกับปัจจุบัน