แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจที่เกี่ยวกับการบวกและการลบดียิ่งขึ้น

โหลด  2559-023.pdf (38.45Mb)