แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ เล่มที่ ๒

เรื่อง  การบวก  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาผลรวมและบอกความหมายของการบวกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

แบบฝึกเล่มนี้มีทั้งหมด  ๖  ชุด  ใช้เวลาดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

๘๕  นาที  ดังนี้

แบบฝึกที่ ๑        ใช้เวลา  ๑๐   นาที

แบบฝึกที่ ๒       ใช้เวลา  ๑๕   นาที

แบบฝึกที่ ๓       ใช้เวลา  ๑๕  นาที

แบบฝึกที่ ๔       ใช้เวลา  ๑๕  นาที

แบบฝึกที่ ๕       ใช้เวลา  ๑๕  นาที

เล่ม 2"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้