แอดรวบรวมไว้ให้แล้วนะครับ

แบบฝึกทักษะ (ด้านการคิดคำนวณ)
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
แบบฝึกทักษะ ใบงาน การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม
ใบงานทบทวน
ใบงานที่ 1 เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน
ใบงานที่ 1 เรื่อง การหาร เศษส่วน
ใบงานที่ 1 การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ใบงานที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
ใบงานที่ 2 เรื่อง การคูณ การหาร เศษส่วน
ใบงำน เรื่อง กำรบวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนระคน