แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน ให้นักเรียน ทำเครื่องหมาย V ทับข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
  1. เก้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร

ก. 920,847,001

ข. 92,847,001

ค. 9,208,4701

ง. 9,208,471

  1. 4,597,245,491 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด

ก. หลักร้อยล้าน  มีค่า 5

ข. หลักร้อยล้าน  มีค่า 50

ค. หลักร้อยล้าน  มีค่า 500

ง. หลักร้อยล้าน  มีค่า 5000

  1. 124,789,631 จากตัวเลขที่กำหนดให้นี้ค่าประจำหลักของเลข 2  มีค่าเป็นกี่เท่าของค่าประจำหลักของเลข 7

ก. 10  เท่า

ข. 100  เท่า

ค. 1,000  เท่า

ง. 10,000  เท่า

  1. 56,654 จากตัวเลขที่กำหนดให้นี้ค่าของตัวเลข 5 มีค่าต่างกันอยู่เท่าใด

ก. 566,000

ข. 56,600

ค. 5,660

ง. 566

  1. 10,654 และ 277,596 จากตัวเลขที่กำหนดให้นี้ค่าของตัวเลข 5 มีค่าต่างกันอยู่เท่าใด

ก. 560

ข. 542

ค. 4,571

ง. 78,401

ใบงานที่-1-ค่าประจำหลัก ใบงานที่-2-การประมาณค่า ใบงานที่-3-สมบัติของจำนวน ใบงานที่-4-การบวก-ลบ-คูณและหารจำนวนเต็ม ใบงานที่-5-โจทย์ปัญหาระคน ใบงานที่-6-ตัวประกอบของจำนวนนับ ใบงานที่-7-การแยกตัวประกอบ ใบงานที่-8-ตัวหารร่วมมาก ใบงานที่-9-ตัวคูณร่วมน้อย ใบงานที่-10-ห-ร-ม-กับ-ค-ร-น ใบงานที่-11-สมการ ใบงานที่-12-การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ใบงานที่-13-ชนิด-การแปลง-เปรียบเทียบ-เรียงลำดับเศษส่วน ใบงานที่-14-การบวกลบเศษส่วนและโจทย์ปัญหา ใบงานที่-15-การคูณ-หารเศษส่วน ใบงานที่-16-อัตราส่วน ใบงานที่-17-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทศนิยม ใบงานที่-18-การบวกลบทศนิยม ใบงานที่-19-การคูณ-การหาร-ทศนิยมและโจทย์ปัญหา ใบงานที่-20-ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน-ทศนิยม-ร้อยละ ใบงานที่-21-การประยุกต์ใช้ค่าร้อยละ ใบงานที่-22-แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน ใบงานที่-23-แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ใบงานที่-24-ชนิดและการสร้างมุม ใบงานที่-25-สมบัติและการสร้างรูปสามเหลี่ยม ใบงานที่-26-สมบัติและการสร้างเส้นขนาน ใบงานที่-27-สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ใบงานที่-28-วงกลม ใบงานที่-29-การคะเนพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ใบงานที่-30-ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ใบงานที่-31-ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม ใบงานที่-32-ชนิดของรูปเรขาคณิต-3-มิติ ใบงานที่-33-การหาปริมาตรและความจุ ใบงานที่-34-ทิศ-แผนผังและแผนที่ ใบงานที่-35-การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ใบงานที่-36-ความน่าจะเป็น