โหลดนำไปใช้นะคะ

ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11
ใบงาน 1 พยางค์
ใบงาน 2 พยางค์
การเขียนคำประสมสระอี
การเขียนคำประสมสระอู
การเตรียมความพร้อม
การแต่งประโยค 1
การแต่งประโยค 2
การต่อเติมภาพสระอี
การต่อเติมภาพสระอู
การอ่านคำประสมสระอา
การอ่านคำประสมสระอี 1
การอ่านคำประสมสระอี 2
การอ่านคำประสมสระอี
การอ่านคำประสมสระอี
การอ่านคำประสมสระอู 1
การอ่านคำประสมสระอู 2
การอ่านสระอา
คำคล้องจอง 1
คำคล้องจอง 2
ประโยคสามส่วน
ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง
พยัญชนะไทย ตอน 1
พยัญชนะไทย ตอน 2
พยัญชนะไทย
พยางค์
อ่านสะกดคำ

ให้คะแนนบทความนี้