คำนำ
เอกสารคู่มือครูเพื่อใช้สาหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองน้าใส ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เครื่องมือสาหรับวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษไทย เป็นแบบประเมินที่โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันสร้างเครื่องมือขึ้นและได้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือแล้ว
มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองน้าใส ได้พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนจึงได้จัดทาคู่มือและแบบประเมินให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกชั้น เพื่อนาไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล จัดทาเป็นรายงานของโรงเรียนและเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูเพื่อใช้สาหรับการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคน
ขอขอบคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องมืออันเป็นประโยชน์ในการนามาปรับใช้ จัดทาเอกสารคู่มือครูเพื่อใช้สาหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เล่มนี้สาเร็จลงด้วยดี
โรงเรียนบ้านหนองน้าใส

โหลดไฟล์ >>> thai1-6_2558
ที่มา >>> โรงเรียนบ้านหนองน้าใส