แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษา ในการฝึกฝน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ต่อไป
สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญใน การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คาสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอขอบคุณคณะดาเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการนาไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ม.3
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ป.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ม.3
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 59 ม.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ป.6
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี ม.6