แบบฝึกแผนการสอน และใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

631

Saleswoman:    Can I help you?
Peter:                  Yes. I would like to look at pens.
Saleswoman:    Certainly. Fountain pens or ballpoint pens?
Peter:                  Fountain pens, please.
How much is that fountain pen?
Saleswoman:    It is twenty dollars.

Peter:                  OK. I’ll take it. Here is twenty dollars.
Saleswoman:    Thank you.
Saleswoman:    _________ I __________ you?
Peter:                  Yes. I would like to __________  at pens.
Saleswoman:    ____________. Fountain _____ or ___________ pens?
Peter:                  _________________ pens, ____________._________________ is that fountain pen?
Saleswoman:    It is _______________ dollars.
Peter:                  OK. I’ll __________ it. Here is twenty dollars.
Saleswoman:    ___________________.

Can I help you
p6en008c

[แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 [สื่อ] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 [สื่อ2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1
[แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2 [สื่อ] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2

[แผนการสอน1] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph [แผนการสอน2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph [สื่อ1] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph [สื่อ2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx [สื่อ3] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx [สื่อ4] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้