สาระการเรียนรู้แกนกลาง

– คำ กลุ่มคำ และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร

– ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับอาหารที่ต้องการ

A:  What do you want to eat?

B:   I want  (อาหาร), please.

– ประโยคที่ใช้บอกความต้องการเกี่ยวกับอาหาร  I want…, please.

– ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียน

AD : รีวิว ม้า Pony ทั้งเซต
[แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Food and Drinks
[แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Transportations
27926_present_continuous
53106_what_are_they_doing
Doc116
Lessonplan 3 clothes
PDF_My Friends_ครูรัดเกล้า

Saturday 25 th October คำศัพท์_My house_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน14 งานนำเสนอ1 ใบงาน clothes

ป.3_แผนพรพิมล ป.3 สื่อ_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ_My house_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน14 สื่อ_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ2_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ2_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ3_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13